Smluvní podmínky - půjčovna aut,autopůjčovna VACARS v Ústi nad Labem, Teplicích, Děčíne, Litoměřicích, Lovosicích a okol

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Smluvní podmínky


Doklady potřebné pro uzavření smlouvy:
Fyzická osoba:
1.občanský průkaz
2.druhý doklad totožnosti všech řidičů vozidla
3.platný telefonní kontakt
4.kauci a nájemné na dobu zapůjčení
5.Kromě dokladů je třeba při převzetí vozidla zaplatit nájemné na sjednanou dobu a stanovenou kauci.

Živnostník a právnická osoba:
1.živnostenský list nebo výpis s OR+osvědčení o DPH
2.občanský průkaz jednatele nebo zplnomocnění zaměstnance
3.řidičský průkaz všech řidičů
4.platný telefonní kontakt
5.kauci a nájemné na dobu zapůjčení
Cizí státní příslušníci:
pas
řidičský průkaz všech řidičů vozidla
kauci a nájemné na dobu zapůjčení
ostatní doklady dle domluvy
Vratnou kauci je možné uhradit také v EUR, USD nebo GBP. Momentálně neakceptujeme žádné platební karty N á j e m n í  s m l o u v a Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:
1. Vacars, IČ: 0410469, Malečov 91,Malečov 40327
dále jako „pronajímatel“ na straně jedné
a

2. ………………………………………………………, r.č./IČ: ………………………………….č.OP...........................


bytem/sídlo………………………………………………………………………………………..
dále jako „nájemce“ na straně druhé nebo také oba účastníci jako „smluvní strany“,
tuto nájemní smlouvu v souladu s ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění.

Předmět nájmu
1. Předmětem nájmu podle této smlouvy je motorové vozidlo tov. zn. …………………………………......,

reg. zn………………………., VIN……………………………………………..…, dále jen „vozidlo“, které pronajímatel přenechává k užívání nájemci podle této smlouvy.

Závazky pronajímatele
1. Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn dát vozidlo nájemci do užívání.
2. Pronajímatel prohlašuje, že vozidlo je způsobilé být předmětem nájmu podle této smlouvy.

Závazky nájemce
1. Nájemce se zavazuje užívat vozidlo řádně a zaplatit pronajímateli sjednané nájemné.
2. Nájemce prohlašuje, že je způsobilý k převzetí vozidla.
3. Nájemce prohlašuje, že je držitelem řidičského oprávnění skupiny “B“ a že bude při užívání vozidla dodržovat zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jakož i další právní předpisy související s užíváním vozidla a nesmí jej užívat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
4. Nájemce prohlašuje, že nesmí dát vozidlo do podnájmu, ani do užívání třetí osobě pokud není doplněn v bodu 5 nájemní smlouvy


5. Řidičem vozidla může být pouze nájemce nebo …………………………………............, nar. ………………….......,č.OP............................. přičemž odpovědnost za škodu způsobenou jednáním této osoby přebírá na sebe zcela nájemce
6. Nájemce bere na vědomí, že vozidlo je oprávněn užívat výhradně tak, aby pronajímateli nezpůsobil škodu. Pro případ, že škodu pronajímateli způsobí, je nájemce povinen škodu uhradit a to v rozsahu zjištěném pronajímatelem.
7. V případě účastenství na dopravní nehodě je nájemce tuto povinen neprodleně ohlásit jednak Policii ČR a jednak pronajímateli a také být nápomocen při jejím šetření.
8. V případě, že nájemce zaviní dopravní nehodu nebo dojde k odcizení vozidla během užívání nájemcem, je nájemce povinen pronajímateli uhradit spoluúčast ve výši 10% pronajímatelem zjištěné škody, nejméně však 10.000,-Kč nebo 10% z kupní ceny vozidla v případě jeho odcizení.
9. Nájemce bere na vědomí, že při užívání vozidla nese veškeré právní následky svého jednání s užíváním spojené. Pro případ, že jeho užíváním spáchá protiprávní jednání, je povinen uhradit veškeré závazky tímto vzniklé.
10. Nájemce je povinen uhradit škodu, kterou pronajímateli způsobil a která není kryta z pojištění. Dále je povinen uhradit částku odpovídající spoluúčasti oprávněné osoby na úhradě vzniklé škody.
11. Nájemce je povinen osobně  předat vozidlo pronajímateli a to v provozovně pronajímatele na adrese Koštov,Ústí nad Labem40002 , není-li v protokole o předání a převzetí vozidla stanoveno jinak.

 Doba nájmu a nájemné
1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou a to od ………..…………………., ………….hodin do………………………., ……………………. hodin.

2. Smluvní strany se dohodly na smluvním nájemném, které činí ……….…..,-Kč za 24 hodin užívání vozidla nájemcem, tedy celkem nájemné za užívání vozidla činí ……………………...,- Kč+ujeté km nad rámec150km ktere budou účtovány 1km/1kč
3. Nájemné je povinen nájemce uhradit v hotovosti do rukou pronajímatele a to při podpisu této
smlouvy nebo bezhotovostním převodem na účet pronajímatele č. ú. ……………………../………….. tak, aby nájemné bylo na účet pronajímatele připsáno nejpozději v okamžiku převzetí vozidla nájemcem.
 
Kauce
1. Smluvní strany se dohodly na vratné kauci ve výši ……….… Kč., a to za účelem zajištění případných škod způsobených nájemcem pronajímateli nebo třetím osobám
 Započtením třeba i celé kauce není dotčen nárok pronajímatele na náhradu dalších škod způsobených pronajímateli nájemcem a přesahujících kauci.
2. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je oprávněn započíst si proti kauci složené nájemcem jakoukoliv škodu, které mu vznikla porušením povinností ze strany nájemce podle této smlouvy nebo porušením povinností podle obecně závazných právních předpisů.
3. Kauce je ze strany nájemce splatná do rukou pronajímatele nejpozději v okamžiku předání vozidla pronajímatelemnájemci.
4. Pronajímatel je povinen kauci nájemci vrátit v okamžiku převzetí vozidla od nájemce a to za  předpokladu, že mu nevznikla škoda.

 Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany prohlašují, že nedílnou součástí této smlouvy je protokol o předání a převzetí vozidla.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že právní vztahy mezi nimi v této smlouvě neupravené se řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a vyjadřuje jejich svobodnou a pravou vůli, která je prosta omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Každá ze smluvních stran si přebírá jeden ze stejnopisů této smlouvy.
……………………………………………                                                                           …………………………………………
za pronajímatele Vaněček                                                                                                 za nájemce


v Ústí nad Labem …………………………
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky